Åpenhetsloven

Etiske Retningslinjer

Vi er en norsk bedrift med avdelinger på Sem, Vøyenenga og Lillesand. Vår virksomhet og driftsområde er organisert etter gjeldende lover og regler og sentrale FN-konvensjoner. Våre leverandører skal respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og følge gjeldene lovgivning. BB Produkter VVA AS ønsker i alle sammenhenger å opptre ansvarlig og med høy etisk standard.

 

Våre leverandører fra alle land skal være lovlige og de skal forholde seg til internasjonale konvensjoner og internasjonal lovgivning.

Vi har leverandører fra Norge, Kina, Polen, Sverige, Danmark, Tsjekkia, Finland, Nederland

 

Vi har arbeidet med aktsomhetsvurderinger siden januar 2023 i henhold til OECDs retningslinjer. Vi behandlet åpenhetsloven som eget tema i styremøte 4.mai-2023. Daglig leder har det overordnede ansvaret for loven, og rapporterer til styret.

 

Aktsomhetsvurderinger i Norge

Vi har på generelt grunnlag vurdert risikoen ved våre norske leverandører som lav, og har ikke prioritert videre tiltak i Norge nå. Vi har ikke avdekket brudd eller særlige utfordringer ved vår drift i Norge. Vi har ikke iverksatt tiltak for å rette opp skade, da vi ennå ikke har avdekket skade å rette opp.

 

Aktsomhetsvurderinger utenfor Norge

Vi er i gang med vurdering av alle våre leverandører i utlandet. Både med tilsendte svarskjemaer og ved selvsyn av bedriftene. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon og vårt inntrykk ved fabrikkbesøk synes risikoen å være lav. Vi har ikke avdekket brudd eller vesentlig risiko for brudd på arbeidstager- eller menneskerettigheter. Vi er tilsluttet et sertifiseringsbyrå og har lagt disse vurderingene til grunn.

 

Miljø og klima

Våre leverandører skal overholde de til enhver tid gjeldene lovpålagte miljøstandarder knyttet til klimautfordringer, forurensing og miljørisiko.

 

Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

BB Produkter VVA AS respekterer og forholder seg til grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold. Herunder barnearbeid, diskriminering og trakassering, arbeidstid og ansettelsesvilkår og HMS.

 

Forretningsvirksomhet

BB Produkter VVA AS sine leverandører skal forholde seg profesjonelt og rettferdig og til enhver tid forsvarlig. Våre leverandører skal respektere lover og regler i sin virksomhet for å unngå skader på mennesker og miljø. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser hos våre leverandører. Våre leverandører må også følge gjeldene skatteregler og forholde seg til personvern og personopplysning.

 

Informasjonsplikt

Ved ønske ominformasjon om hvordan vi håndterer spørsmål og krav i forhold tilåpenhetsloven kan disse rettes skriftlig til apenhetsloven(at)bbprodukter.no. Behandlings tid vil normalt være 3 uker.